Divadlo nás spája 2021

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

január 2021 – december 2021


Hlavným zámerom projektu je naďalej rozvíjať našu komunitnú umeleckú prácu, ktorá spája ľudí bez domova, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudí so psychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnené osoby. S našimi hercami a herečkami sa budeme pravidelne stretávať na divadelných skúškach v ľavom krídle Pisztoryho paláca, kde budeme spoločne umelecky tvoriť a spolupracovať, realizovať rôzne divadelné a dramaterapeutické cvičenia, hrať na hudobné nástroje, pripravovať sa na uvádzanie divadelných predstavení, prispôsobovať divadelné predstavenia možnostiam a schopnostiam nášho tímu, neformálne ich vzdelávať, zveľaďovať náš divadelný priestor, diskutovať, zdieľať, pomáhať si, navzájom sa podporovať, inšpirovať a motivovať.


Dôležitými aktivitami a zároveň hlavnými výstupmi projektu budú 3 divadelné predstavenia, ktoré sú platformou na prezentovanie našej práce širokej verejnosti. Sú momentom, kde prichádza k búraniu hraníc a prepojeniu znevýhodnenej časti spoločnosti s majoritou. Neoddeliteľnou súčasťou divadelných predstavení sú aj diskusie hercov a herečiek s publikom, kedy prichádza ku vzácnej komunikácii a ďalšiemu prekonávaniu pomyselných hraníc medzi publikom a účinkujúcimi, „minoritami“ a „majoritou“. Vstup na predstavenia je zdarma, čím otvárame dvere ku kultúre aj ďalším znevýhodneným skupinám.


Herci a herečky sú za svoju umeleckú činnosť na skúškach a v predstaveniach finančne odmeňovaní, čo im pomáha platiť si bývanie (sociálny byt, komerčný byt, komerčná ubytovňa, domov sociálnych služieb a seniorov, chatka), lieky, jedlo alebo iné výdavky. Herci bez domova sú odmeňovaní aj za poskytovanie asistencie svojim kolegyniam s ťažkým zdravotným postihnutím.


Ciele projektu:

Zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení 10 hercov/herečiek.

Zabezpečiť fungovanie jedinečného komunitného divadla, realizovať 3 predstavenia a 24 skúšok.

Prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho a komunitného života v Bratislave.

Zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu znevýhodnených

skupín/jednotlivcov a tým narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus.

Vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti.

Zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu znevýhodnených skupín. Poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na

zmysluplné trávenie času, osobný rozvoj, sebarealizáciu a prezentáciu.