It’s a HIT - training course

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

This training course will take part in Surya centrum, Slovakia and is supported by ERASMUS +


More info in slovak

Viac info SK

More info in EN


Our partners come from:

Spain, Italy, Slovenia and Portugal 

The main goal is to spread the results of the

HIT project

Tréning "Je to HIT! - Hrdinovia inklúzie a transformácie" je implementáciu výsledkov strategického partnerstva HIT a účastníkom prináša prvý kontakt so zážitkovou metódou zvanou CESTA HRDINU a jej teoretickým základom ukotveným v metodickej príručke "Medzi hrdinami a démonmi". Našim cieľom je rozšíriť metódu CESTA HRDINU medzi profesionálov doprevádzajúcich mladých ľudí v procese dospievania, hľadania vlastných vízií a cieľov. Práve menovaná metóda CESTA HRDINU je overeným nástrojom pre podporu mladých ľudí v procese dôležitých osobných zmien. Vďaka tejto metóde a technikám budú pracovníci s mládežou spoľahlivými sprievodcami v búrlivých momentoch mladého človeka, ktoré sú pre dospievanie tak charakteristické. Všetky metódy a techniky podporujú iniciatívu mladých ľudí pre pozitívnu zmenu a rozpoznanie/nasledovanie svojich pocitov a vízií. Mládež, ktorá vie, čo chce, čo potrebuje, a kam smeruje, taká mládež prináša svojmu okoliu inšpiráciu, energiu, nové podnety a priestor pre inováciu. Ďalšími cieľmi projektu je teoretické predstavenie piatich kapitôl metodickej príručky "Medzi hrdinami a démonmi", prevencia voči syndrómu vyhorenia pracovníkov s mládežou, vytvorenie nových sietí pre budúcu spoluprácu, motivovanie partnerských organizácií pre vytváranie inovatívnych projektov a ich napojenie na platformu projektu HIT.


7-dňový tréning pre pracovníkov s mládežou "Je to HIT! - Hrdinovia inklúzie a trasformácie" je vzdelávacou príležitosťou pre 16 európskych profesionálov z piatich EU krajín- Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Zúčastnia sa ho profesionáli pracujúci s mládežou ohrozenou kriminalitou, bezdomovectvom, nedostatkom vzdelávacích či pracovných príležitostí, taktiež pracovníci s mládežou vo výkone trestu. Súčasťou tréningu je verejné predstavenie hercov Divadla bez domova a beseda s nimi tlmočená do anglického jazyka. Predpokladaný termín konania tréningu je 26 SEPT.-4.OCT., 2020, v Surya centre, Slovensko.


Výsledkom tréningu je šírenie metód a techník vychádzajúcich zo zážitkovej metódy CESTA HRDINU do ďalších európskych krajín (Slovinsko, Taliansko, Portugalsko) a prepojenie nových partnerov na platformu projektu HIT. Vďaka zvolenej téme očakávame profesné obohatenie všetkých pracovníkov s mládežou a rozvíjanie ich zručností tak dôležitých pre každodennú prácu s mládežou v procese dospievania či v iných zložitých situáciách. Účastníci tréningu taktiež spoznajú prácu hercov Divadla bez domova, zoznámia sa s hlavným mestom Slovenska a dostanú priestor pre vytváranie nových inovatívnych projektov a spoluprác.


The training „It‘s a HIT! – Heroes of inclusion and transformation“ in an implamantation of the results of the strategic partnership „HIT“ and brings participants the first contact with selfexperiencional method called HERO’S JOURNEY and ist theoretical basis anchored in the methodolical guide „ Among heroes and demons“. Our aim is to sprad the method „Hero’s Journey“ method among professionals accompanying young people in the process of adolescence, seeking their own visions and goals. The mentioned method Hero’s Journey is a proven tool to support young people in the process of importent personal change. Thanks to this method and techniques will be the youthworkers reliable guides in turbulent moments of a young person, that are so caracteristic for this period of life. All the methods and techniques support young people's initiative to positively change and recognize / follow their feelings and visions. The young people who know what they want, what they need, and where they are heading, such young poeple bring inspiration, energy, new impulses and space for innovation to their surroundings. Other objectives of the project are the theoretical introduction of the five chapters of the Methodological Handbook "Among Heroes and Demons", prevention of burnout of the youthworkers, creating new networks for future cooperation, motivating partner organizations to create innovative projects and link them to the HIT project platform.The 7-day training for youth workers "It's a HIT! - Heroes of Inclusion and Transformation" is an educational opportunity for 16 European professionals from five EU countries - Slovakia, Slovenia, Italy, Spain and Portugal. It will be attended by professionals working with youth endangered by crime, homelessness, lack of educational or job opportunities, as well as youth workers in prison. A part of the training is a public performance of the actors of Divadlo bez domova and a discussion with the actors translated into English. The expected date of the training is Sept.26 - Oct.4 , 2020, Surya centre, Slovakia.

The outcome of the training is spreding of the methods and techniques based on the experimental method HERO‘S JOURNEY to other European countries (Slovenia, Italy, Portugal) and to link new partners to the platform of the HIT project. Thanks to the chosen topic, we expect the professional enrichment of all youth workers and the development of their skills so important for their daily work with youth in the time of adolescence or in other difficult situations. The participants of the training will also get to know the work of the actors of Divadlo bez domova, get in touch with the capital of Slovakia and will get the opportunity to create new innovative projects and collaborations.