The Power of crisis

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Projekt „The Power of Crisis - Theatre and Art - Growth!“ pozostáva z mobility pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa uskutoční v Bratislave v sídle Divadla bez domova. Súčasťou neformálneho vzdelávania bude aj divadelná skúška s hercami Divadla bez domova a verejné divadelné predstavenie. Tréningu sa zúčastní 20 pracovníkov s mládežou zo 6 EU krajín- Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Srbsko a Slovensko. Úvod tréningu bude vstupom do problematiky krízových období u mladého človeka. Jadrom tréningu bude práca s Antickým divadlom, mýtusom ako zrkadlom dnešnej spoločnosti, arteterapiou, maskou, prechodovým rituálom a ukážkami práce Divadla bez domova. Tréning sa ukončí evaluačným procesom a plánovaním budúcich spoluprác. Účastníci tréningu sa naučia pracovať s divadelnými a arteterapeutickými technikami, získajú praktické skúsenosti a teoretické základy k téme prechodových rituálov, osvoja si poradný kruh- council a mnoho ďalších. Tréning sa uskutoční od 25. do 31.mája, 2024 v Pistoriho paláci v Bratislave. 
Project "The Power of Crisis - Theatre and Art - Growth!" consists of a mobility for youth workers, which will take place in Bratislava at the headquarters of the Theatre Without a Home. The non-formal education will include a theatre rehearsal with actors from Theatre Without a Home and a public theatre performance. The training will be attended by 20 youth workers from 6 EU countries - Spain, Austria, Italy, France, Serbia and Slovakia. The introduction of the training will be an introduction to the issue of crisis periods in young people. The core of the training will be working with Ancient Theatre, myth as a mirror of today's society, art therapy, mask, rite of passage and demonstrations of the work of the Homeless Theatre. The training will end with an evaluation process and planning for future collaborations. Participants of the training will learn how to work with theatre and art therapy techniques, gain practical experience and theoretical foundations on the topic of rites of passage, master the advisory circle-council and much more. The training will take place from 25th to 31st May, 2024 at Pistori Palace in Bratislava.