Antygone

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

február 2021 – október 2023


Projekt A.N.T.Y.G.O.N.E. – Arts aNd Theatre for YounG peOple NEeds – Umenie a divadlo pre potreby mladých ľudí – je dvojročný projekt v rámci programu Erasmus+. Je zameraný na divadlo a scénické umenie ako nástroje na podporu sociálneho začlenenia mladých ľudí, pričom je založený na inovatívnej divadelnej metóde, ktorú v rámci iných projektov financovaných EÚ vyvinulo divadlo LA GUILLA.


Súčasťou projektu je vytvorenie metodologického rámca, príručky a odporúčaní pre odborníkov z praxe a pracovníkov s mládežou, aby mohli metódu ANTYGONE využívať a kombinovať ju s ďalšími osvedčenými postupmi a prístupmi zapojených partnerských organizácií s cieľom podporovať sociálne začlenenie znevýhodnenej mládeže a posilňovať pracovníkov s mládežou novými profesionálnymi nástrojmi a prístupmi.


Projekt sa riadi zásadou, že inovatívne priestory odbornej prípravy tvoria súčasť širších integračných stratégií, ktoré môžu aktívne pomôcť riešiť problémy vylúčenia a podporiť sociálne začlenenie mládeže v celej EÚ. Projekt prechádza od prehľadu teórie a praxe v oblasti divadla ako nástroja integrácie cez praktickú aplikáciu metódy v rámci workshopov realizovaných zapojenými mimovládnymi organizáciami a divadlami pracujúcimi v oblasti mládeže až po elektronickú brožúru/príručku s prípadovými štúdiami partnerských organizácií a zbierku odporúčaní pre odborníkov z praxe a pracovníkov s mládežou, ktoré môžu využiť pri sociálnom začleňovaní prostredníctvom divadelnej práce v celej Európe. Cieľom projektu je využiť divadlo a scénické umenie ako pozitívne mechanizmy na zapojenie, prepojenie a posilnenie postavenia mladých ľudí aj dospelých a na spustenie nových procesov pri implementácii mládežníckych politík.


Projekt A.N.T.Y.G.O.N.E. vychádza z dvoch vzájomne prepojených kontextov: 1) z predchádzajúcich a súčasných projektov financovaných z programu Erasmus+ a 2) z práce všetkých zapojených organizácií v oblasti divadla, mládeže a sociálnej inklúzie. Konzorcium má dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov financovaných EÚ v oblasti divadla, dramaterapie, scénického umenia ako nástrojov na riešenie sociálneho vylúčenia a podporu zranitelných či znevýhodnených cieľových skupín. Potreby, na ktoré sa projekt zameriava, súvisia s novou pandemickou a postpandemickou spoločnosťou, ktorej sme súčasťou a ktorá si vyžaduje nové nástroje odbornej prípravy a inovatívne metódy na podporu mladých ľudí v tejto konkrétnej situácii: divadlo je silný neformálny spôsob posilňovania postavenia znevýhodnenej mládeže a pracovníci s mládežou potrebujú „aktualizované“ nástroje, aby mohli čeliť novej situácii, ktorá úplne mení našu spoločnosť a spôsob života.


Projekt A.N.T.Y.G.O.N.E. chce tiež naplniť potrebu systematizácie metódy ANTYGONE, ktorú vyjadrili pracovníci s mládežou zapojení do predchádzajúcich projektov, v ktorých sa s touto metódou pracovalo. Tento projekt poskytne odborníkom z praxe príručku, metodologický rámec a odporúčania, aby podporil pracovníkov s mládežou či dospelými vo využívaní divadla a scénického umenia pri ich každodennej práci.


Viac o projekte A.N.T.Y.G.O.N.E.:

www.antygoneproject.com


Partnerské organizácie:

ALTER EGO (X) – Annecy, Francúzsko, koordinátor projektu

www.alterego-x.eu

LA GUILLA – Palermo, Taliansko

www.teatroallaguilla.it

KULTURANOVA – Novi Sad, Srbsko

www.kulturanova.orgProjekt „A.N.T.Y.G.O.N.E.“ s èíslom 2021-1-FR02-KA220-YOU-000028850 je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento text reprezentuje výluène názory autorov a Európska komisia ani národné agentury nezodpovedajú za akéko¾vek použitie informácií obsiahnutých v òom.